गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको निर्देशानुसार १५ शैयाकाे अस्पताल निर्माणको ठेक्का रद्ध गरिएको बारे ।