FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Title
कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा । श्री अध्यक्ष ज्यू, श्री उपाध्यक्ष ज्यू, श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु (सबै), लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप ।
सूचिकृत हुन आउने बारे । (श्री सबै सहकारी संस्थाहरु, लिखु तामाकोशी गा.पा)
कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । (६ नं. वडा कार्यालय खिम्तीको सूचना । )
अत्यन्त जरुरी सूचना ।
Letter of Acceptance Issuance of letter of acceptance to award the contract for Contract Idenfication Number: LTRM/NCB/GOODS/INTERNET-01/079/80
वार्षिक, नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा लागि राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !
Invitation for Bids for Ward karyalay Bhawan Nirman, Ward 7 Contract Identification no: LTRM/NCB/WORKS/20/2079/080
योजना सम्झौता तथा भुक्तानी सम्बन्धमा । (श्री सम्पूर्ण सरोकारवाला उपभोक्ता समितिहरु, श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालय, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप ।)
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ! (नत्र सहायक र चश्मा फिटर)
Letter of Acceptance (Issuance of letter of acceptance to award the contract for Contract Idenfication Number LTRM/NCB/WORKS/16/2079/080) Ward Karyalaya Bhawan Nirman, ward No.5

Pages