FAQs Complain Problems

यस लिखु तामाकोशी गा.पाको शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम कम्प्युटर स्वयंसवेक शिक्षकहरुको दोस्रो चरणको नियुक्ति तथा पदस्थापन कार्यक्रम